Juzdynka

51 tekstów – auto­rem jest Juz­dynka.

zbyt wiele wad w zbyt ob­szer­nym ciele 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 marca 2012, 19:51

to nie jest tak, że ja jes­tem smut­na, ja po pros­tu jes­tem roz­cza­rowa­na i znudzo­na, myślałam, że życie zaofe­ruje mi coś ciekawszego 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 stycznia 2012, 01:18

co mi da usu­nięcie je­go nu­meru z mo­jego te­lefo­nu, jeśli ja i tak znam go na pa­mięć? co zmieni od­da­wanie pre­zentów które od niego dos­tałam, sko­ro wiem, że mi je ofiaro­wał? co zmieni uk­ry­wanie się przed nim, kiedy wiem, że on gdzieś tam jest?
poz­by­wanie ko­goś z włas­ne­go życia wca­le nie jest łatwe. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 grudnia 2011, 17:27

nie muszę być je­dyna, ale muszę być najważniejsza 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 listopada 2011, 06:23

-nic mi nie jest, po­radzę so­bie. W końcu jes­tem duża i silna...
-zno­wu zgry­wasz bo­hate­ra. Le­piej chodź do mnie i się przytul...

<3 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 lipca 2011, 20:24

-...bo ja na­dal wierzę w miłość na zaw­sze, jedną je­dyną, naj­wspa­nial­szą, bez drzazg, dającą uko­jenie i ciepło i...
-nierealną? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 czerwca 2011, 20:04

kochasz?! Ty na­wet lu­bić nie potrafisz! 

myśl
zebrała 18 fiszek • 12 czerwca 2011, 14:20

ot­warte oczy wca­le nie świad­czą o tym, że widzisz 

myśl
zebrała 29 fiszek • 9 czerwca 2011, 19:38

jeśli nie zwra­całeś na ko­goś uwa­gi, nie dziw się, że nie zauważyłeś jask odchodził 

myśl
zebrała 24 fiszki • 8 czerwca 2011, 13:23

naj­gorzej jest kiedy zaczy­namy wie­rzyć, że coś chwi­lowe­go zos­tało nam da­ne na zawsze 

myśl
zebrała 32 fiszki • 2 czerwca 2011, 19:12
Juzdynka

nie mała dziewczynka nie blondwłosa blondynka nie grzeczna uczennica nie seksowna laska nie szczeęśliwa farciara nie nudny mól książkowy nie głupia zakochana nie smutna porzucona nie przeciętna.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Juzdynka

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność